Samorządowe Przedszkole
w Łącku

Witamy na naszej stronie internetowej

RODO

Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Samorządowym Przedszkolu w Łącku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole w Łącku reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, adres siedziby: Samorządowe Przedszkole Łącko, 33-390 Łącko jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe i statutowe.

2. Z administratorem – Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Łącku dane kontaktowe: elektronicznie – email: przedszkole.lacko@lacko.pl, telefonicznie: 1844-46-083 pisemnie na adres siedziby Administratora

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod adresem mailowym: iod.scuw@lacko.pl.

4. Podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art.6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych.

5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Sąd Rodzinny, Policja, PPP, OPS), – szkołom, przedszkolom i instytucjom partnerskim w ramach organizowanych konkursów, zawodów, itp.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.

9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane
działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Podanie przez Państwa w/w danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowego realizowania ustawowych zadań szkoły.

Skip to content